Wodzisław: Co warto wiedzieć o Karcie Dużej Rodziny?

1
24
swiadczenia_rodzinne.jpg

Od dnia 16 czerwca 2015 r. Referat Ogólny Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmuje wnioski mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 

W dniu 22 grudnia 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. Tekst ustawy: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

KARTA PRZYSŁUGUJE
Członkom rodzin wielodzietnych, to jest rodzin, w których rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b. szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem.
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Wodzisławiu Śląskim, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Referacie Ogólnym w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B, pokój 213

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przyznawany każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzice otrzymują kartę z dożywotnim terminem obowiązywania a dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymują karty na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Dokument gwarantuje rodzicom z trójką i większą liczbą dzieci korzystanie z systemu ulg i rabatów, które zaoferowali partnerzy programu. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Informacje znaleźć można pod adresem:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
W przypadku stwierdzenia przez urzędnika Urzędu Miasta utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.
Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.
Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21zł na rachunek: Bank PEKAO SA Oddział Rybnik 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu
Oświadczenie rodzica
Oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki
Oświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej

 

/publ.d/