Wodzisław: Pilotażowy projekt MOPS-u i PUP-u

1
20
prace_spoleczne.jpg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy realizuje program, który z założenia ma pomóc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.
 

Adresatami przedsięwzięcia o nazwie Program Aktywizacja i Integracja będzie dziesięć osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, objętych kontraktem socjalnym, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił profil pomocy III. Intensywna aktywizacja i integracja bezrobotnych w ramach Programu trwać będzie od 11 maja 2015 roku do 10 lipca 2015roku.

Wykonywanie przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych oraz uczestniczenie w działaniach nakierowanych na integrację w końcowym efekcie ma zwiększyć ich aktywność zawodową i społeczną. PAI ma przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia motywacji do podjęcia zatrudnienia, zwiększyć samodzielność oraz poczucie własnej wartości osoby objętej programem. Co więcej, osoby w nim uczestniczące zostaną przygotowane do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

Po upływie dwóch miesięcy realizacji PAI urząd pracy dokona oceny indywidualnych efektów oraz ponownie ustali profil pomocy osobom, które ukończyły Program. Adekwatnie do nowo ustalonego profilu nastąpi dobór właściwych ze względu na potrzeby bezrobotnego form pomocy np. odbycie stażu, prac interwencyjnych. Dzięki czemu uczestnicy Projektu zwiększą swoją atrakcyjność na otwartym rynku pracy.
PAI to pilotażowy program realizowany przez wodzisławski MOPS. Jeśli przyniesie oczekiwane rezultaty z pewnością zostanie powtórzony w przyszłym roku.

 

/publ.d/