Gmina Gorzyce: opłata w oddziałach przedszkolnych w podstawówkach

1
26
gmina-gorzyce.jpg
30 marca odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Gorzyce. Radni zdecydują m.in. o wprowadzeniu opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolu w Bluszczowie.
 
 
Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 w Wiejskim Domu Kultury w Olzie. Wśród podejmowanych uchwał będzie ta o wprowadzeniu opłaty za godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dotychczas nie pobierano. Dotyczy to przedszkolaków z Bluszczowa, którzy pozostają w placówce dłuzej niż 5 godzin. Uchwała wejdzie w życie jeszcze w tym roku szkolnym. Rodzice mogą się spodziewać zwiększenia wydatków już od maja. 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z wykonania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach zadań z zakresu pieczy zastępczej za 2014 r.
Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/350/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Olzie.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Gorzycach.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad.
 
 
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 26.03.2015 r. o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Olzie.
 
/k/