Region: Szansa na stypendium w dziedzinie kultury

2
27
stypendium w dziedzinie kultury.jpg

Prezydent miasta zaprasza do składania wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 

Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Kandydat do stypendium musi spełniać następujące warunki:

wykazać się wynikami osiągniętymi w dziedzinie kultury, aktywnie uczestniczyć w formach działalności kulturalnej, wykazać, iż działalność stanowiąca przedmiot zainteresowania kandydata ma bezpośredni wpływ na promowanie miasta Wodzisławia Ślaskiego.

 

Stypendia przyznawane są na cel określony we wniosku o przyznanie stypendium w jednej z następujących dziedzin:

1) muzyka,

2) plastyka,

3) fotografia,

4) teatr,

5) taniec,

6) film,

7) literatura,

8) regionalistyka,

9) opieka nad zabytkami.

 

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przyznaje stypendium z inicjatywy własnej lub na wniosek zainteresowanych twórców i artystów, stowarzyszeń zrzeszających twórców i artystów, dyrektorów instytucji kultury, komisji Rady Miejskiej właściwej ds. kultury lub innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.

Prezydent Miasta Wodzisławia Ślaskiego zaprasza także do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w dziedzinie kultury i sztuki. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków, amatorskiego ruchu artystycznego oraz społecznego ruchu kulturalnego. Prezydent przyznaje nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek instytucji kultury mających siedzibę na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, organizacji pozarządowych lub związków twórczych i kulturalnych i komisji Rady Miejskiej właściwej ds. kultury. Zgłoszenie do nagrody następuje poprzez złożenie wniosku.

 

Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać:

a) dane osobowe kandydata do nagrody tj.: imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL, oraz telefon kontaktowy. W przypadku osoby prawnej: nazwę, adres, NIP, telefon kontaktowy.

b) dane wnioskodawcy, tj.: nazwa, adres, telefon kontaktowy,

c) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,

d) wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,

e) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia,

f) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do nagrody.

 

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody należy złożyć do 15 kwietnia 2015 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Szczegółowych informacji udziela Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, tel. 32 459 05 35 lub 516 035 896.

 

/publ.d./