Wodzisław: Osiem tabletów i oprogramowanie MÓWiK dla niemówiących dzieci.

1
163
MÓWik i Jesica.jpg

Nauczyciele placówki rozpoczynają indywidualne zajęcia z dziećmi niemówiącymi, których celem jest nauka korzystania z tej profesjonalnej ,,protezy mowy".

 

Wśród uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. (z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, z porażeniem mózgowym, afazją), istnieje grupa dzieci i młodzieży, która nie może posługiwać się mową. Niektórzy nie mówią wcale, inni mają tylko wybiórcze umiejętności w tym zakresie, jednak poziom rozwoju ich mowy jest zbyt niski, by mogli wyrazić wszystko, co chcieliby. Podejmowana klasyczna praca logopedyczna w tych przypadkach nie przynosi pożądanych zmian. Priorytetem staje się więc wyposażenie tych osób w narzędzie umożliwiające efektywny sposób porozumiewania. Dzięki temu szkoła jest w stanie stworzyć niekomunikującym się werbalnie podopiecznym optymalne warunki ich rozwoju i poszerzać ich autonomię oraz samodzielność życiową.

 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. od dłuższego już czasu poszukuje najlepszych możliwości dla swych niemówiących podopiecznych. W kwietniu 2012 roku z myślą o rodzicach dzieci niemówiących, ich opiekunach, a także zapraszając do udziału zainteresowanych problemem nauczycieli szkół, terapeutów i specjalistów, placówka zorganizowała konferencję środowiskową, podczas której wybitna specjalistka alternatywnej i wspomagającej komunikacji w Polsce – Alina Smyczek, przedstawiła uczestnikom spotkania istotę i cele alternatywnej komunikacji, jej możliwości i efekty.

 

Kolejnym etapem realizacji zadań związanych z rozwiązaniem tego problemu była organizacja zajęć warsztatowych doskonalących umiejętności nauczycieli placówki w zakresie tworzenia narzędzi do komunikowania podstawowych potrzeb w sposób pozawerbalny, z wykorzystaniem piktogramów, pcs oraz innych systemów znaków i gestów. Dla wielu podopiecznych, wspólnie tworzone przez nauczycieli i rodziców segregatory zawierające tematycznie ułożone znaki graficzne zastępujące mowę, okazały się najlepszą formą służącą do komunikacji.

 

Możliwości niektórych uczniów pozwalają jednak na jeszcze bardziej doskonałe rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest ,,generator mowy", który dzięki zamontowaniu specjalnego oprogramowania na tablecie, pozwala na to, by potrzeby dziecka niemówiącego zostały usłyszane przez innych. Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej, narzędzia do porozumiewania się można ,,zamknąć" w lekkim, nowoczesnym urządzeniu, które dziecko może mieć zawsze przy sobie.

 

Dzięki staraniom dyrektor placówki Beaty Rączki udało się w ostatnich dniach wyposażyć Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. w osiem tabletów oraz oprogramowania MÓWiK. Sprzęt został zakupiony oraz przekazany na rzecz ZPSWR przez działające przy placówce stowarzyszenie ,,Czyń Dobro". Obecnie nauczyciele placówki rozpoczynają indywidualne zajęcia z dziećmi niemówiącymi, których celem jest nauka korzystania z tej profesjonalnej ,,protezy mowy". Planowane są także warsztaty dla rodziców, które wyposażą ich w niezbędną wiedzę dotyczącą umiejętności korzystania ze specjalistycznych tabletów. – Mamy nadzieję, że to dotykowe urządzenie komputerowe zapewni dziecku niemówiącemu rozwój jego tożsamości i mentalnej niezależności. A to być może zdecyduje o decyzji rodziców w sprawie indywidualnego zakupu tego nietaniego, ale jakże przydatnego urządzenia – podkreśla Beata Rączka.

 

Realizacja autorskiego projektu wodzisławskiej placówki pn. ,,By usłyszeć i zrozumieć dziecko, które mówić nie potrafi", jest także wkładem szkoły w działania na rzecz osób niemówiących, których idea jest szczególnie eksponowana w miesiącu październiku. Październik bowiem jest Międzynarodowym Miesiącem Alternatywnej i Wspomagającej Komunikacji. Komunikacji ku niezależności.

 

 

/publ. a/