Rydułtowy: Pomoc socjalna dla najuboższych uczniów

3
41
rydultowybudynekurzedu.jpg

W Rydułtowach władze miejskie przypominają, że uczniowie pochodzący z niezamożnych rodzin mogą starać się o stypendia szkolne. Podstawą do przyznania takiego świadczenia jest ustawa o systemie oświaty z 1991 roku. Mogą się o nie starać rodzice uczniów, których dochód na głowę w rodzinie nie przekracza 456 złotych netto. Jest ona przyznawana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywaia szans dzieci i młodzieży. Pomoc jest dostępna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych. Wnioski można składać od 21 lipca do 15 września w kancelarii Urzędu Rydułtowy. Formularze wniosków są dostępne we wszystkich rydułtowskich szkołach oraz na stronie Urzędu.

/l/ za Urzędem Miasta Rydułtowy