Wodzisław: Nielegalna wycinka drzew. Urząd Miasta zapłaci ogromną karę

2
65
01_wycinka.jpg

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim nałożyło na Urząd Miasta karę w wysokości miliona złotych za wycięcie bez pozwolenia 68 drzew.

 

Od czerwca ubiegłego roku Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim prowadził postępowanie w sprawie nielegalnej wycinki kilkudziecięciu drzew i krzewów przy, do której doszło w maju. – Na długość postępowania wpłynęła konieczność przeprowadzenia wielu postępowań dowodowych w sprawie, m.in. konieczność przesłuchania kilkunastu świadków, a także udział w postępowaniu biegłego dendrologa, prowadzenie dochodzenia w tej sprawie przez Policję oraz konieczność zachowania procedur administracyjnych i terminów określonych w przepisach – dowiadujemy się w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu udało się ustalić, że wycinki w trakcie prowadzonych prac porządkowych dokonali pracownicy Służb Komunalnych Miasta Wodzisław Śląskiego. Przyznają się do tego, ale utrzymują, że zrobili to przez pomyłkę. Niewyjaśniona została jeszcze sprawa zniknięcia drewna. Starostwo nie zajmowało się tą sprawą, a zostawiło je policji.

 

Na miejscu oględzin biegły dendrolog stwierdził, że pracownicy wycięli 68 drzew, których wiek przekraczał 10 lat. Na wycięcie takich drzew wymagane jest pozwolenie. – Wysokość kary nałożonej na Miasto za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia ustalono na 984 180,27 zł. Kara została nałożona zgodnie z przepisami prawa, które określają nie tylko wysokość stawek (w zależności od rozmiaru obwodu pnia wyciętego drzewa oraz jego gatunku), ale także sposób jej obliczenia – tłumaczy Wojciech Raczkowski, rzecznik Starostwa Powiatowego. Pracownicy SKM wycięli wiele okazów olszy czarnej, wierzby kruchej, czeremchy zwyczajnej. Największą karę wymierzono Miastu za wycięcie dębu szypułkowego o średnicy pnia 75 cm. Gdyby Miasto miało pozwolenie na jego wycięcie zapłaciłoby 15 265 zł. Kara, zgodnie z przepisami jest trzykrotnością tej kwoty i wynosi ponad 45 tys. zł.

 

Miasto odwołało się od decyzji, którą na początku stycznia wydał starosta Tadeusz Skatuła. Oczywiście zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego od każdej decyzji przysługuje prawo do odwołania do wyższej instancji. Teraz sprawą zajmie się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.

 

 

 

KOMENTARZ

Wojciech Raczkowski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

 

Tryb ustalenia wysokości kary za dokonanie wycięcia drzew bez zezwolenia jest określony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Kara została ustalona i obliczona zgodnie z tymi aktami, tj. przeprowadzono oględziny w terenie, w tym z udziałem biegłego dendrologa, dokonano pomiaru najmniejszych promieni pni drzew i pomniejszono wyliczony obwód o 10%. Obliczenie obwodu pni drzew pozwoliło na określenie wieku usuniętych drzew, celem potwierdzenia, że przedmiotem postępowania są drzewa w wieku przekraczającym 10 lat. Po ustaleniu obwodów na podstawie art. 89 ust. 3 ww. ustawy dokonano obliczenia opłaty za usunięcie drzew zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Następnie obliczona została kara za usunięcie drzew bez zezwolenia zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, która stanowi trzykrotność opłaty za usunięcie drzew. Do określenia wysokości kary zastosowano stawki opłat obowiązujące w dacie dokonania wycinki (w 2013 r.), ponieważ kara nie może być nałożona na podstawie przepisu nieobowiązującego w okresie, za który nakładana jest kara.

 

 

 

/Paulina Krupińska/