Kędzierzyn-Koźle: Trwają zapisy do miejskich placówek oświatowych.

3
22
Trwają zapisy do miejskich placówek oświatowych.
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
 
Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej. Będzie on dostępny na stronie internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle 
do 25 marca do godz. 15. Rodzic może wskazać nie więcej niż trzy przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wydrukowany wniosek należy złożyć w jednym przedszkolu – tym najbardziej preferowanym, do 25 marca do godz. 15.
Zasady rekrutacji do przedszkoli, w tym harmonogram rekrutacji oraz kryteria naboru i ich wartość punktowa są dostępne na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych przedszkoli i Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ – dzieci sześcioletnie i siedmioletnie
 
Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.
Zgłoszenia i wnioski są przyjmowane przez szkoły do 31 marca. 
Wnioski do klas sportowych są przyjmowane do 18 marca. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych szkół.
 
/publ.ks/